รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น 5STEPS (QSCCS) เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน NEW
           รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft excel 2013
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนมัธยม พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ NEW

       ​    การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยม พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ NEW

     <<         ประกาศประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน                     >> 

  ,,,ประกาศโรงเรียนมัธยมพระราชการเฉลิมพระเกียรติ,,,
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ครูอัตราจ้างชั่วคราว 

        ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน  ๑ อัตรา  คลิก

  NEW

  ,,,ประกาศโรงเรียนมัธยมพระราชการเฉลิมพระเกียรติ,,,
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ครูอัตราจ้างชั่วคราว 

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ธุรการ จำนวน  ๑ อัตรา คลิก  NEW

สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

 
รายงานผลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ประกาศ /ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่งโรงเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/docx.png บันทึกยืม คืนเงิน [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:19 น.] ดาวน์โหลด 70

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:16 น.] ดาวน์โหลด 33

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ใบสำคัญรับเงิน [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:15 น.] ดาวน์โหลด 49

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:00 น.] ดาวน์โหลด 49

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ตัวอย่างรายงานผลห้องเรียนสีขาว [15 ส.ค. 2559 เวลา 14:55 น.] ดาวน์โหลด 641

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png แบบฟอร์มการเขียนโครงการ [15 ส.ค. 2559 เวลา 14:55 น.] ดาวน์โหลด 147

กระดานข่าว
^