Personnel

 • thumbnail

  นางมาลี พรมสาร

  แม่ครัว

  • thumbnail

   นางราตรี

   แม่บ้าน

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • thumbnail

   ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • thumbnail

   นายเกษมศานต์ กาวิชัย

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • thumbnail

   นางสาวลำยวน แก้วตัน

   รองผู้อำนวยการ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • thumbnail

   นายภูริต พงษ์ภิรุณ

   ครู คศ.2 วิชาเอกคณิตศาสตร์

  • thumbnail

   นายสุภเวช ใบยา

   ครู คศ.3 วิชาเอกคณิตศาสตร์

  • thumbnail

   นางสาววิมลรัตน์ พุทธโชติ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • thumbnail

   นางสาวอรัญญา หอมดอก

   ครุผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

  • thumbnail

   นางสาวพรสุดา สารใจ

   ครูอัตตราจ้างโครงการราชดำริ วิชาเอกภาษาไทย

  • thumbnail

   นางสาวศุภานัน จันทร์คำเรือง

   ครูอัตตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • thumbnail

   นางสาวณัฐสุดา ทอนทรัพย์

   ครูผู้ช่วย

  • thumbnail

   นางสาวอสมาภรณ์ สุขเกตุ

   ครู ผู้ช่วย วิชาภาษาอังกฤษ

  • thumbnail

   นางสาว วนิดาพร เรืองตระกุลชัย

   ครู อัตตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • thumbnail

   นางสาวชนิตา ศรีเรือง

   ครู คศ.2 วิชาเอกฟิสิกส์

  • thumbnail

   นายสมโภชน์ หอมดอก

   ครู คศ.3 วิชาเอก คอมพิวเตอร์

  • thumbnail

   นางสาวขนิษฐา หงอกภิลัย

   ครูผู้ช่วย

  • thumbnail

   นางสาวประภัสสร แก้วโก

   พนักงานราชการ วิชาวิทยาศาสตร์

  • thumbnail

   นางสาวกาญจนาพร แก้วใหม่

   ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  • thumbnail

   นางสาวจุฬาลักษณ์ คำรัตน์

   ครู คศ.1 วิชาเอก ศิลปะ

  • thumbnail

   นายเอกรินทร์ สิงห์ปัญญโชติ

   ครูผู้ช่วย

  • thumbnail

   นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญา

   ครูอัตตราจ้างโครงการราชดำริ วิชาเอกดนตรี

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

  • thumbnail

   นายสพลกิตติ์ อุดมพิทักษ์เดชา

   ครูคศ.1 วิชาเอกเกษตร

  • thumbnail

   นางสาวษิณานันท์ ปิงนา

  • thumbnail

   นายวิทูล อุดอ้าย

   ครู คศ.1 วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

  • thumbnail

   น.ส.พรพิไล ธรรมวงศ์

   ครู คศ.1 วิชาเอกพลศึกษา

  • thumbnail

   นายเสรี ใจก้อนแก้ว

   พนักงานราชการวิชาเอก สุขศึกษา

  พนักงานบริการ

  • thumbnail

   นายพสธร ชูชื่น

   ครู คศ.1 วิชาเอกสังคมศึกษา

  • thumbnail

   นางสาวสุภัสสรา อุ่นถิ่น

   ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

  • thumbnail

   นางสาวอภิญญา สีกัน

   ครู คศ.2 วิชาเอกสังคม

  บรรณารักษ์

  • thumbnail

   นางสาวสุกัญญา แสงวรรณา

   ครูอัตตราจ้าง

  Unknown

  • thumbnail

   นายทอน เทพปัญญา

   พนักงานบริการ

  • thumbnail

   นายลีลา อุทธิยา

   พนักงานบริการ

  Unknown

  • thumbnail

   นางพจนีย์ ทาทอง

   ครู คศ.1 วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว

  ^