Personnel

สาระคณิตศาสตร์

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวกัณนิกา จินะตา

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูล

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายภูริต พงษ์ภิรุณ

  ครู คศ.2 วิชาเอกคณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายสุภเวช ใบยา

  ครู คศ.3 วิชาเอกคณิตศาสตร์

สาระศิลปะ

 • thumbnail

  นางสาวอรัญญา หอมดอก

  ครุผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสาวพรสุดา สารใจ

  ครูอัตตราจ้างโครงการราชดำริ วิชาเอกภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสาวศุภานัน จันทร์คำเรือง

  ครูอัตตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

สาระการงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางสาวพัชรินทร์ หม่องนันท์

  ครู คศ.2 วิชาภาษอังกฤษ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐสุดา ทอนทรัพย์

  ครูผู้ช่วย

สาระสุขศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวชนิตา ศรีเรือง

  ครู คศ.2 วิชาเอกฟิสิกส์

 • thumbnail

  นายสมโภชน์ หอมดอก

  ครู คศ.3 วิชาเอก คอมพิวเตอร์

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา หงอกภิลัย

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวประภัสสร แก้วโก

  พนักงานราชการ วิชาวิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา แสงวรรณา

  ครูอัตตราจ้าง

 • thumbnail

  นายนนทภัทร แสนพะวัง

  เจ้าหน้าที่ ICT Talent

สาระสังคมศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวจุฬาลักษณ์ คำรัตน์

  ครู คศ.1 วิชาเอก ศิลปะ

 • thumbnail

  นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญา

  ครูอัตตราจ้างโครงการราชดำริ วิชาเอกดนตรี

ธุรการ

 • thumbnail

  นายอำนวย กันศร

  ครู คศ.2 วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์

 • thumbnail

  นายวิทูล อุดอ้าย

  ครู คศ.1 วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์

 • thumbnail

  นายสพลกิตติ์ อุดมพิทักษ์เดชา

  ครูคศ.1 วิชาเอกเกษตร

 • thumbnail

  นายเอกวัฒน์ เขื่อนธะนะ

  พนักงานราชการ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

 • thumbnail

  นางสาวษิณานันท์ ปิงนา

พนักงานบริการ

 • thumbnail

  น.ส.พรพิไล ธรรมวงศ์

  ครู คศ.1 วิชาเอกพลศึกษา

 • thumbnail

  นายเสรี ใจก้อนแก้ว

  พนักงานราชการวิชาเอก สุขศึกษา

บรรณารักษ์

 • thumbnail

  นายพสธร ชูชื่น

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวสุภัสสรา อุ่นถิ่น

  ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

Unknown

 • thumbnail

  นายทอน เทพปัญญา

  พนักงานบริการ

 • thumbnail

  นายลีลา อุทธิยา

  พนักงานบริการ

 • thumbnail

  นางมาลี พรมสาร

  แม่ครัว

 • thumbnail

  นางราตรี

  แม่บ้าน

Unknown

 • thumbnail

  นางพจนีย์ ทาทอง

  ครู คศ.1 วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว

^