Personnel

สาระสุขศึกษา

 • thumbnail

  นายวุฒิพงษ์ แดนช่างคำ

  วิชาเอกเคมี

 • thumbnail

  นางสาวชนิตา ศรีเรือง

  วิชาเอกฟิสิกส์

 • thumbnail

  นางสาวประภัสสร แก้วโก

  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นายสุกฤษฏิ์ อุุ่นเจริญ

  ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา

 • thumbnail

  นายสมโภชน์ หอมดอก

  หัวหน้างานบริหารบุคคล

^