Personnel

สาระสุขศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวชนิตา ศรีเรือง

  ครู คศ.2 วิชาเอกฟิสิกส์

 • thumbnail

  นายสมโภชน์ หอมดอก

  ครู คศ.3 วิชาเอก คอมพิวเตอร์

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา หงอกภิลัย

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวประภัสสร แก้วโก

  พนักงานราชการ วิชาวิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา แสงวรรณา

  ครูอัตตราจ้าง

 • thumbnail

  นายนนทภัทร แสนพะวัง

  เจ้าหน้าที่ ICT Talent

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนาพร แก้วใหม่

  ครูผู้ช่วย

^