จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ชั้น ชาย หญิง จำนวน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 21 32
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 12 24
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 13 27
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 37 46 83
มัธยมศึกษาปีที่ 4 56 66 122
มัธยมศึกษาปีที่ 5 23 47 70
มัธยมศึกษาปีที่ 6 25 21 46
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 104 134 238
รวม 141 180 321
^