วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา   พัฒนาทักษะอาชีพ   สนองงานพระราชดําริ
^