ตารางเวรยามรักษาการณ์กลางคืนเดือน พ.ย. 2559 ร.ร.มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ตารางเวรยามรักษาการณ์กลางคืน
ประจำเดือน  พฤศจิกายน2559
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
วัน เดือน ปีครูเวรนักการผู้ตรวจหมายเหตุ
อ. 1  พ.ย. 59ครูภูริตพงษ์พิรุณนายลีลา   อุทธิยานายบรรเลง  สินต๊ะ
พ. 2  พ.ย. 59ครูสมโภชน์ หอมดอกนายลีลา   อุทธิยานายบรรเลง  สินต๊ะ
พฤ. 3 พ.ย. 59ครูอำนวย กันศรนายลีลา   อุทธิยานายบรรเลง  สินต๊ะ
ศ. 4 พ.ย. 59ครูภูริต,  ครูเสรีนายลีลา   อุทธิยาครูภูริตพงษ์พิรุณ
ส. 5  พ.ย. 59ครูภูริต,  ครูเสรีนายเลื่อน ใจหล้าครูภูริตพงษ์พิรุณ
อา. 6 พ.ย. 59ครูทศพล ทาวรรณะนายเลื่อน ใจหล้านายบรรเลง  สินต๊ะ
จ. 7พ.ย.59ครูพงศ์ศักดิ์  อินปานายเลื่อน ใจหล้านายบรรเลง  สินต๊ะ
อ8 พ.ย. 59ครูวิเชียร ดีจิตนายเลื่อน ใจหล้านายบรรเลง  สินต๊ะ
พ. 9 พ.ย. 59ครูวุฒิพงษ์ แดนช่างคำนายทอน เทพปัญญานายบรรเลง  สินต๊ะ
พฤ. 10 พ.ย.  59ครูวิทูล   อุดอ้ายนายทอน เทพปัญญานายบรรเลง  สินต๊ะ
ศ. 11พ.ย. 59ครูพงศ์ศักดิ์ ,  ครูวิทูลนายทอน เทพปัญญาครูพงศ์ศักดิ์  อินปา
ส. 12 พ.ย.  59ครูพงศ์ศักดิ์ ,  ครูวิทูลนายทอน เทพปัญญาครูพงศ์ศักดิ์  อินปา
อา. 13พ.ย. 59ครูเสรี ใจก้อนแก้วนายลีลา   อุทธิยานายบรรเลง  สินต๊ะ
จ. 14 พ.ย. 59ครูเอกวัฒน์ เขื่อนธะนะนายลีลา   อุทธิยานายบรรเลง  สินต๊ะ
อ. 15พ.ย.59ครูจักรกฤษณ์  ยากิ้วนายลีลา   อุทธิยานายบรรเลง  สินต๊ะ
พ.16  พ.ย.  59ครูเชาว์วัฒน์   หมอป่านายลีลา   อุทธิยานายบรรเลง  สินต๊ะ
พฤ.17พ.ย.59ครูสุราวุธ   อินทำนายเลื่อน ใจหล้านายบรรเลง  สินต๊ะ
ศ. 18 พ.ย. 59ครูทศพล, ครูเชาว์วัฒน์นายเลื่อน ใจหล้าครูทศพล ทาวรรณะ
ส.19พ.ย. 59ครูทศพล, ครูเชาว์วัฒน์นายเลื่อน ใจหล้าครูทศพล ทาวรรณะ
อา. 20พ.ย..59ครูศุภชัย    โลกคำลือนายเลื่อน ใจหล้านายบรรเลง  สินต๊ะ
จ. 21พ.ย. 59ครูภานุเดช   เอกจิตนายทอน เทพปัญญานายบรรเลง  สินต๊ะ
อ. 22  พ.ย. 59ครูภูริตพงษ์พิรุณนายทอน เทพปัญญานายบรรเลง  สินต๊ะ
พ. 23 พ.ย. 59ครูสมโภชน์หอมดอกนายทอน เทพปัญญานายบรรเลง  สินต๊ะ
พฤ. 24 พ.ย. 59ครูอำนวย กันศรนายทอน เทพปัญญานายบรรเลง  สินต๊ะ
ศ. 25 พ.ย. 59ครูอำนวย , ครูศุภชัยนายลีลา   อุทธิยาครูอำนวย กันศร
ส. 26 พ.ย..59ครูอำนวย , ครูศุภชัยนายลีลา   อุทธิยาครูอำนวย กันศร
อา. 27 พ.ย. 59ครูทศพล ทาวรรณะนายเลื่อน ใจหล้านายบรรเลง  สินต๊ะ
จ. 28 พ.ย..59ครูพงศ์ศักดิ์  อินปานายเลื่อน ใจหล้านายบรรเลง  สินต๊ะ
อ. 29 พ.ย. 59ครูวิเชียร ดีจิตนายทอน เทพปัญญานายบรรเลง  สินต๊ะ
พ. 30 พ.ย. 59ครูวุฒิพงษ์แดนช่างคำนายทอน เทพปัญญานายบรรเลง  สินต๊ะ
*****ขอบคุณคณะครูและนักการฯทุกท่าน*****
 
 

Related

^