รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมโภชน์ หอมดอก

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครู คศ.3 วิชาเอก คอมพิวเตอร์

รายละเอียดหัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^