จำนวนนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2564

 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
รวมมัธยมต้น
56
64
120
6
ม.4
26
44
70
3
ม.5
25
41
66
3
ม.6
19
32
51
3
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
70
117
187
9
รวมทั้งหมด
126
181
307
15
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
^