<<<<ประกาศโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี พ.ศ.2565  คลิ๊ก
<<<<  ประกาศโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปี พ.ศ.2565  คลิ๊ก

<<<<  ประกาศโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชา คณิตศาสตร์ และ ภาษา อังกฤษ 2565 คลิ๊ก

<<<< ประกาศโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ คลิก

<<<< ประกาศโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ คลิก

                              


     รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน NEW
     รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ  

      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  

       การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านนาวงค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
 
         รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนสู่ความเข้มแข็ง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
 
         กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 

           รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น 5STEPS (QSCCS) เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
           รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft excel 2013
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนมัธยม พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 

       ​    การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยม พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ NEW

     <<         ประกาศประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน                     >> 


 

รายงานผลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ประกาศ /ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่งโรงเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

https://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/pdf.png ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปี พ.ศ.2565 [10 พ.ค. 2565 เวลา 11:11 น.] ดาวน์โหลด 6

https://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/pdf.png ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปี พ.ศ.2565 [10 พ.ค. 2565 เวลา 11:10 น.] ดาวน์โหลด 1

https://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/pdf.png บทคัดย่อประเมินโครงการฯ [19 มิ.ย. 2564 เวลา 09:41 น.] ดาวน์โหลด 17

https://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/pdf.png บทคัดย่อกลยุุทธ์และบทคัดย่อประดมินโครงการ [19 มิ.ย. 2564 เวลา 09:40 น.] ดาวน์โหลด 3

https://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/docx.png บันทึกยืม คืนเงิน [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:19 น.] ดาวน์โหลด 74

https://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:16 น.] ดาวน์โหลด 33

https://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ใบสำคัญรับเงิน [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:15 น.] ดาวน์โหลด 54

https://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:00 น.] ดาวน์โหลด 53

https://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ตัวอย่างรายงานผลห้องเรียนสีขาว [15 ส.ค. 2559 เวลา 14:55 น.] ดาวน์โหลด 827

https://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png แบบฟอร์มการเขียนโครงการ [15 ส.ค. 2559 เวลา 14:55 น.] ดาวน์โหลด 176

กระดานข่าว
^