Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายเอกรินทร์ สิงห์ปัญญโชติ

  ครูผู้ช่วย วิชาดนตรี

 • thumbnail

  นายสุกลวัฒน์ เเซ่ว่าง

  ครู ค.ศ.1 วิชาศิลปะ

 • thumbnail

  นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญา

  ครูอัตตราจ้าง โครงการราชดำริ วิชาเอกดนตรี

^