บุคลากร

บริหาร

thumbnail

 • ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกษมศานต์ กาวิชัย

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวลำยวน แก้วตัน

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายภูริต พงษ์ภิรุณ

  ครูชำนาญการ วิชาคณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายสุภเวช ใบยา

  ครูชำนาญการพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์

  นางสาววิมลรัตน์ พุทธโชติ

  ครู อัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์

 •  

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระภาษาไทย
 • thumbnail

  นางสาวอรัญญา หอมดอก

  ครุผู้ช่วย วิชาภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสาวพรสุดา สารใจ

  ครูอัตราจ้างโครงการพระราชดำริ วิชาภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสาวศุภานัน จันทร์คำเรือง

  ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสาวพัชรินทร์ หม่องนันท์

  ครูชำนาญการ วิชาภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐสุดา ทอนทรัพย์

  ครูผู้ช่วย วิชาภาษาจีน
   

  • นางสาวอสมาภรณ์ สุขเกตุ

   ครู ผู้ช่วย วิชาภาษาอังกฤษ

   นางสาว วนิดาพร เรืองตระกุลชัย

   ครู อัตตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางสาวชนิตา ศรีเรือง

  ครู ชำนาญการ วิชา ฟิสิกส์

 • thumbnail

  นายสมโภชน์ หอมดอก

  ครู ชำนาญการพิเศษ วิชา คอมพิวเตอร์

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา หงอกภิลัย

  ครูผู้ช่วย วิชาเอก เคมี

 • thumbnail

  นางสาวประภัสสร แก้วโก

  พนักงานราชการ วิชา วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา แสงวรรณา

  ครูอัตราจ้าง วิชา ชีววิทยา

 • thumbnail

  นายนนทภัทร แสนพะวัง

  เจ้าหน้าที่ ICT Talent  

 • นางสาวกาญจนาพร แก้วใหม่

  ครูผู้ช่วย วิชา ชีววิทยา
   

สาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นางสาวจุฬาลักษณ์ คำรัตน์

  ครู วิชา ศิลปะ

 • thumbnail

  นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญา

  ครูอัตราจ้างโครงการพระราชดำริ วิชา ดนตรี

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายวิทูล อุดอ้าย

  ครู ครู วิชา อุตสาหกรรมศิลป์

 • thumbnail

  นายสพลกิตติ์ อุดมพิทักษ์เดชา

  ครู วิชา เกษตร

 • thumbnail

  นายเอกวัฒน์ เขื่อนธะนะ

  พนักงานราชการ วิชา อุตสาหกรรมศิลป์

 • thumbnail

  นางสาวษิณานันท์ ปิงนา

  ครูอัตราจ้าง วิชา คหกรรม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวพรพิไล ธรรมวงศ์

   ครู วิชา พลศึกษา

 • thumbnail

  นายวรภพ ใจก้อนแก้ว

  พนักงานราชการวิชา สุขศึกษา

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 • thumbnail

  นายพสธร ชูชื่น

  ครู วิชา สังคมศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุภัสสรา อุ่นถิ่น

  ครูอัตราจ้าง วิชา สังคมศึกษา

 • แนะแนว

 • thumbnail

  นางพจนีย์ ทาทอง

  ครู วิชา การแนะแนว

พนักงานบริการ

 • thumbnail

  นายทอน เทพปัญญา

  พนักงานบริการ

 • thumbnail

  นายลีลา อุทธิยา

  พนักงานบริการ

 • thumbnail

  นางมาลี พรมสาร

  แม่ครัว

 • thumbnail

  นางราตรี

  แม่บ้าน

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^