ประวัติโรงเรียน

                      
                                                              


    โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของ      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียนในพื้นที่ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
          กรมสามัญศึกษาในขณะนั้นได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส ทรงพระชนมายุครบ ๔๘ พรรษา ในวันที่   ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพื้นที่ก่อตั้งโรงเรียน และให้กรมสามัญศึกษาขณะนั้น ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนตามพระราชดำริ โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนห้วยโก๋นพิทยา


                                           


          มูลนิธิ  ฮารนามซิงห์  ฮารบันสกอร์ (สัจจเทพ) ได้รับสนมงานบริจาคงบประมาณการก่อสร้างเพื่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบวัสดุครุภัณฑ์
 โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๒๒ คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้ง นายวิชัย กิจโร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยม ทรงประกอบพิธีเปิดป้ายนามว่า “โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ”


                                            


          โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๐๕ หมู่ ๑ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๔๕ ไร่ ๒๒ ตารางวา นักเรียนเข้ารับการศึกษาประกอบด้วยกัน ๗ ชนเผ่า ได้แก่ ชนเผ่าลื้อ ลัวะ ขมุ ม้ง เหาะ ถิ่น และพื้นเมือง รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ๒ ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยโก๋น และตำบลขุนน่าน และนอกเขตพื้นที่บริการ เช่น จังหวัดเชียงราย และจังหวัดตาก โรงเรียนได้ทำการเปิดการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แบ่งเป็นช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ การจัดการเรียนการสอน ช่วงชั้นที่ ๔ แบ่งเป็นสายสามัญและสายอาชีพ ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์

^