คำสั่งเวรยามประจำวัน.วันหยุด-ภาคเรียนที่-2-ปี59

                                                          

คำสั่งโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ที่   ๒๘๙  /  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวร – ยามรักษาความปลอดภัยและผู้ตรวจเวร

ประจำภาคเรียนที่  ๒   ปีการศึกษา  ๒๕๕๙
********************************************************************
                  เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของทางโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่การอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยจาก โจรภัย วาตภัย อัคคีภัย และดูแลความเรียบร้อยทั่วไป อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา ๓๔ (๒)  และมาตรา ๓๙ (๑) และ (๒)  ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านเวรยาม รักษาความปลอดภัย  ดังต่อไปนี้
                ๑.  คณะกรรมการอำนวยการ                   มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำสนับสนุน เสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม    พิจารณาแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้น     และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่  ประกอบด้วย
๑.๑ นางธิดา           เสมอใจ                                   ผู้อำนวยการโรงเรียน                                            ประธานกรรมการ
๑.๒ นายบรรเลง  สินต๊ะ                                       รองอำนวยการโรงเรียน                                       กรรมการ
๑.๓ นางสาวรินรฎา  วังป่า                                    รองอำนวยการโรงเรียน                                       กรรมการ
๑.๔ นายภูริต         พงษ์พิรุณ                                ครู คศ.๒                                                                                กรรมการ
๑.๕ นางสุวรรณี    อุตมะ                                     ครู คศ.๒                                                                                กรรมการ
๑.๖ นายทศพล       ทาวรรณะ                             ครู คศ.๑                                                                 กรรมการ
๑.๗ นางสาวนภัสกร  ม่วงมา                                               ครู คศ.๑                                                                กรรมการ
๑.๘ นายอำนวย       กันศร                                    ครู คศ.๑                                                                กรรมการ
 ๑.๙ ว่าทีร้อยตรีพงศ์ศักดิ์    อินปา                       ครู คศ.๑                                                                 กรรมการและเลขานุการ
 
๒.   คณะกรรมการดำเนินงาน   มีหน้าที่   ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
๒.๑    งานเวรประจำวันทำการ      มีหน้าที่กำกับดูแล   ติดตาม  และประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการ  ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในสถานศึกษา ทั้งกลางวัน และกลางคืน ในวันราชการจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่วันที่   วันที่ ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙ - ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๐    ประกอบด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ชื่อ – สกุลประจำวันหัวหน้าเวร /
            ผู้ตรวจเวรประจำวัน
นายวิเชียร  ดีจิต, นายเสรี  ใจก้อนแก้ว, นายเชาว์วัฒน์  หมอป่า,  นางพจนีย์    ทาทอง
            นางจิดาภา วิเศษศักดิ์,  นางสาวชนิตา  ศรีเรือง , นางสาวพรพิไล  ธรรมวงค์
วันจันทร์นายวิเชียร  ดีจิต
นายภูริต พงษ์พิรุณ, นายวิทูล   อุดอ้าย ,  นายภานุเดช เอกจิต,  นางนันท์ติกัน  แซ่ตั้น,   นางสาวพรพิชญา จันโนติ๊บ,  นางอิสริยาภรณ์  ปรังการ,     นางสาวจุฬาลักษณ์  คำรัตน์วันอังคารนายภูริต พงษ์พิรุณ
นายอำนวย  กันศร, นายจักรกฤษณ์  ยากิ้ว ,ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ศักดิ์   อินปา
            นางสาวอัมพร สินสวัสดิ์,  นางสาวนภัสกร ม่วงมา,  นางสาวศิราภรณ์  ศิริกันไชย,             นางสาวเฉลิมขวัญ  ผัสดี
วันพุธนายอำนวย  กันศร
ชื่อ – สกุลประจำวันหัวหน้าเวร /
            ผู้ตรวจเวรประจำวัน
นายทศพล  ทาวรรณะ, นายสุรวุธ  อินทำ , นายศุภชัย โลกคำลือ, นางสาวเบญจมาภรณ์  อินต๊ะกัน,  นางสุนารี  เมฆกวาว,   นางสาวณีรวัลย์  ไชยวงค์,    นางสาวทัดดาว กันตะนาวันพฤหัสบดีนายทศพล  ทาวรรณะ
นายสมโภชน์  หอมดอก,  นายเอกวัฒน์  เขื่อนธะนะ ,นายวุฒิพงษ์  แดนช่างคำ, นางสุวรรณี  อุตมะ, นางสาวชนัญชิดา  อุปจักร์,  นางสาวประภัสสร  แก้วโกวันศุกร์นายสมโภชน์  หอมดอก
 ๒.๒   งานเวรประจำวันจุดสำคัญ มีหน้าที่กำกับดูแล   ติดตาม  และ ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในสถานศึกษา ตาม จุดสำคัญที่กำหนด ในวันราชการจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ วันที่  ๑๗  ตุลาคม   ๒๕๕๙ – ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๐  ประกอบด้วย
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ประจำวันออกกำลังกายตอนเช้า    ดูแล นร.     รับประทาน
               อาหารเช้า
   รับ นร.หน้าประตู
                     เช้า-เย็น
ตรวจหอพักนร.ก่อนเข้าแถวพูดหน้าเสาธง
วันจันทร์        วิเชียร /  เสรี /           เชาว์วัฒน์ / พรพิไลเชาว์วัฒน์พจนีย์ / เสรีเสรี / ชนิตาครูเวรประจำวันจันทร์
วันอังคารวิทูล / ภูริต /
            ภานุเดช / อิสริยาภรณ์
วิทูลภูริต / จุฬาลักษณ์
             
ภานุเดช / อิสริยาภรณ์ครูเวรประจำวันอังคาร
วันพุธอำนวย/ พงศ์ศักดิ์ จักรกฤษณ์  / นภัสกรอัมพร / ศิราภรณ์
             
เฉลิมขวัญ /จักรกฤษณ์พงศ์ศักดิ์ /       นภัสกรครูเวรประจำวันพุธ
วันพฤหัสบดีทศพล / สุรวุธ/        ศุภชัย / ณีรวัลย์สุรวุธ / เบญจมาภรณ์ทศพล /ทัดดาวศุภชัย / สุนารีครูเวรประจำวันพฤหัสบดี
วันศุกร์วุฒิพงษ์/  เอกวัฒน์ สมโภชน์ / ชนัญชิดาวุฒิพงษ์/  เอกวัฒน์สมโภชน์ /ประภัสสรเอกวัฒน์ /
            ชนัญชิดา
ครูเวรประจำวันศุกร์
ประจำวันดูแล นร.รับประทานอาหารกลางวันดูแล นร.รับประทานอาหารเย็นเช็คนักเรียนหอพักตรวจความสะอาดแต่ละเขตพื้นที่บันทึกเวร
วันจันทร์ 
             
             
             
            ครูเวรประจำวันทุกคน
จิดาภาวิเชียร / เสรี              เชาว์วัฒน์ / ชนิตาวิเชียร /  พรพิไล         จิดาภา
วันอังคารภานุเดช /              นันท์ติกันวิทูล / ภูริต /
            ภานุเดช / จุฬาลักษณ์
    วิทูล / ภูริต
             
นันท์ติกัน
วันพุธ พงศ์ศักดิ์ / อำนวยอำนวย /จักรกฤษณ์  พงศ์ศักดิ์ / ศิราภรณ์อัมพร /จักรกฤษณ์ เฉลิมขวัญ
วันพฤหัสบดีศุภชัย / ทัดดาวทศพล / สุรวุธ/        ศุภชัย /  สุนารีสุรวุธ / ณีรวัลย์ เบญจมาภรณ์
วันศุกร์ครูเวร
            เสาร์  – อาทิตย์
ครูเวร
            เสาร์ – อาทิตย์
วุฒิพงษ์/ สุวรรณีสุวรรณี
 
 
 
                                   ๒.๓   งานเวรวันหยุด       มีหน้าที่     กำกับ   ดูแล   ติดตาม  และประสานงาน ให้ความช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการ
 ดูแลนักเรียนประจำหอพัก    ดูแลทรัพย์สินของทางโรงเรียน    และความเรียบร้อยทั่วไปใน สถานศึกษาในวันหยุด ราชการ ทั้งกลางวัน และกลางคืน   ประกอบด้วย  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ที่ชื่อสกุลพ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ.  60มี.ค.  60
1นายภูริตพงษ์พิรุณ5,6 14,15, 225,26 
2นายสมโภชน์หอมดอก 3,4, 31111,12,13 
3นายอำนวยกันศร26,27127,8 25,26
4นายทศพลทาวรรณะ19,20528,29 4,5
5ว่าที่ร.ต.พงศ์ศักดิ์อินปา12,13 34,511,12
6นายวิเชียรดีจิต 12,17,18, 24,25 18,19 
7นายวุฒิพงษ์แดนช่างคำ 10,11, 521,22 18,19
8นายวิทูล อุดอ้าย12,13 34,54,5
9นายเสรีใจก้อนแก้ว5,63111318,19
10นายเอกวัฒน์เขื่อนธะนะ 17,182, 14,1511,12 
11นายจักรกฤษณ์ยากิ้ว 3,4, 12, 24,25 18,19 
12นายเชาว์วัฒน์หมอป่า19,20 3, 21,2225,26 
13นายสุรวุธอินทำ 10,112, 7,8 11,12
14นายศุภชัยโลกคำลือ26,27 28,291325,26
15นายภานุเดชเอกจิต 5, 10,11, 311 25,26
16นางสุวรรณีอุตมะ 10,113, 28,29 18,19
17นางสาวนภัสกรม่วงมา5,65, 24,25 18,19 
18นางสาวอัมพรสินสวัสดิ์12,1312 4,511,12
19นางสาวณีรวัลย์ไชยวงค์26,27 21,2211,12, 13 
20นางสาวศิราภรณ์ศิริกันไชย 17,182, 7,825,26 
21นางสุนารีเมฆกวาว19,201228,29 4,5
22นางสาวพรพิชญาจันโนติ๊บ 5, 3,414,15 25,26
23นางอิสริยาภรณ์ปรังการ19,20311, 211,12 
24นางสาวชนิตาศรีเรือง12,13311, 3 18,19
25นางนันท์ติกันแซ่ตั้น5,6  4,5, 13, 25,26 
26นางสาวทัดดาวกันตะนา26,27 2, 21,22 11,12
27นางสาวจุฬาลักษณ์คำรัตน์ 10,1114,15134,5
28นางสาวเฉลิมขวัญผัสดี 17,183, 7,8 25,26
29นางจิดาภาวิเศษศักดิ์ 3,4, 12,  24,25 18,19 
30น.ส.ประภัสสรแก้วโก 5, 10,11, 31118,19 
31น.ส.ชนัญชิดาอุปจักร์19,20127,811,12 
32นางพจนีย์   ทาทอง 3,424,518,19
33นางสาวพรพิไล ธรรมวงค์12,13514,15 11,12
                                                                                         
 
 

หมายเหตุ        
๑.  ในการอยู่เวรกลางคืนวันศุกร์ให้ครูประจำวันหยุด    วันเสาร์  -  วันอาทิตย์   ปฏิบัติหน้าที่   และในการปฏิบัติงานในเวรวันหยุดที่อยู่ช่วง   วันจันทร์  -  วันศุกร์  ให้คณะครูที่รับผิดชอบประจำวันทำการนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
                ๒.  การแลกเปลี่ยนหรือการสับเปลี่ยนเวรยาม จะต้องพิจารณาว่ามีครูประจำการอยู่อย่างน้อย  ๑  คน
                ๓.  การสับเปลี่ยน , การจ้าง เวรประจำวันหยุด  ไม่อนุญาตให้จ้างหรือสับเปลี่ยนกับนักการภารโรง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่สามารถแลกระหว่างครูได้
                ๔. การแลกเปลี่ยนเวร หรือการสับเปลี่ยนเวรยาม ให้บันทึกขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรจากผู้อำนวยการหรือรักษาราชการแทนผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนอย่างน้อย  ๑ วัน และต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารก่อนเท่านั้น
                ๕.   การนอนเวรประจำวัน ให้ผู้ตรวจเวรประจำวัน  เป็นผู้ตรวจ ควบคุม การปฏิบัติหน้าที่
               
 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด    หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ทำหนังสือต่อผู้อำนวยการล่วงหน้า อย่างน้อย  ๑  วัน
 
                                ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
        สั่ง  ณ  วันที่   ๒๖    ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 
 
 
                                                                                     ( นางธิดา    เสมอใจ )
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

Related

^