รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวชัชชฏาภร คณะจันทร์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่งครูชำนาญการ วิชาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/หัวหน้างานบุคคล

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^